Thứ hai, 21/08 /2017
Tin tuyển sinh Nghiên cứu sinh
Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh trong nước năm 2014
Ngày đăng: Ngày 01 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH TRONG NƯỚC NĂM 2014- ĐỢT 1 (Địa chỉ trang web: www.hcmus.edu.vn/daotao)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          Số: 58 /KHTN-SĐH

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21  tháng 01 năm 2014

 

 

 

THÔNG BÁO

 

XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH TRONG NƯỚC NĂM 2014- ĐỢT 1

 

(Địa chỉ trang web: www.hcmus.edu.vn/daotao)

 

 

1. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN: 

   Người dự xét tuyển nghiên cứu sinh (dưới đây gọi là người dự tuyển) cần thỏa các điều kiện sau 

1.1. Điều kiện văn bằng: thỏa 1 trong các điều kiện văn bằng sau 

a. Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức có thực hiện luận văn) đúng chuyên ngành hay chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển 

b. Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức không thực hiện luận văn) đúng chuyên ngành hay chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển và phải có ít nhất 1 công trình khoa học thuộc chuyên ngành đăng ký dự tuyển. 

 c. Có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành dự tuyển. Trường hợp này ngoài qui định như mục 1.1a và mục 1.1b về phương thức đào tạo thạc sĩ, người dự tuyển phải học bổ sung kiến thức một số môn để phù hợp với chuyên ngành dự tuyển. Hội đồng chuyên môn của Bộ môn, Khoa phụ trách chuyên ngành sẽ qui định các môn bổ sung cần thiết cho từng trường hợp cụ thể dựa trên bảng điểm thạc sĩ của người dự tuyển. Các môn học bổ sung này người dự tuyển sẽ học sau khi trúng tuyển. 

d. Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại khá trở lên đúng ngành hay ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợpnày người dự tuyển phải thi thêm 2 môn cơ bản và cơ sở cùng với kỳ thi tuyển sinh cao học và phải có ít nhất 1 công trình khoa học. 

e. Có bằng đại học đúng ngành loại khá trở lên và bằng thạc sĩ khác chuyên ngành. Trường hợp này người dự tuyển dự tuyển như trường hợp qui định ở mục 1.1d 

    Từ ngày 20/1/2014 - 20/2/2014 nhà trường sẽ nhận hồ sơ xét duyệt chuyên ngành phù hợp, chuyên ngành gần với chuyên ngành dự thi. Người dự thi phải nộp bản sao bằng thạc sĩ + bảng điểm thạc sĩ cho phòng ĐT Sau Đại học để Hội đồng chuyên môn của trường xét duyệt

 1.2. Công trình khoa học: 

a. Đối với người dự tuyển tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ không thực hiện luận văn thì phải có ít nhất 01 công trình khoa học: người dự tuyển là chủ nhiệm đề tài hoặc chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ trở lên đã nghiệm thu hoặc người dự tuyển là tác giả chính (có tên đứng đầu trong nhóm tác giả) bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục do Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước qui định. 

b. Đối với người dự tuyển chưa có bằng thạc sĩ thì phải có ít nhất 01 công trình khoa học (đề tài hoặc chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ trở lên đã nghiệm thu hoặc bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục do Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước qui định) 

1.3. Đề cương báo cáo: (đính kèm) hoặc xem hướng dẫn viết đề cương trong hồ sơ dự tuyển 

     Người dự tuyển có nguyện vọng đăng ký viết đề cương hoặc luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh (báo cáo bằng tiếng Việt) thì phải làm thủ tục đăng ký trước với CSĐT và phải được CSĐT chấp thuận. 

1.4. Cán bộ hướng dẫn (CBHD): được ít nhất một nhà khoa học có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học; hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn, nhận hướng dẫn. Nếu lần đầu tham gia hướng dẫn tại trường ĐH KHTN thì CBHD phải nộp lý lịch khoa học kèm bảng sao bằng tiến sĩ và bản sao giấy chứng nhận GS/PGS cho phòng ĐT Sau đại học của Trường để làm cơ sở xét duyệt danh sách cán bộ hướng dẫn. 

1.5. Thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ đang công tác tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, các Viện có cùng ngành với người dự tuyển. Người hướng dẫn có thể viết thư giới thiệu cho người dự tuyển nhưng chỉ được tối đa 1 thư giới thiệu từ người hướng dẫn.  

1.6. Thâm niên công tác: không bắt buộc. 

1.7. Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật. (xác nhận vào sơ yếu lý lịch) 

1.8. Phải có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án như qui định tại mục 2 thông báo này 

1.9. Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời hạn qui định 

2. QUI ĐỊNH VỀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN 

2.1. Người dự tuyển phải đạt 1 trong các văn bằng, chứng chỉ sau: 

a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài; 

b. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở trong nước mà ngôn ngữ sử dụng toàn phần trong đào tạo là 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trumg không qua phiên dịch; 

c. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ngành ngoại ngữ do các cơ sở đào tạo trong nước, nước ngoài cấp; 

d. Có 1 trong các chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn trình độ B2.1, gồm các chứng chỉ dưới đây và các chứng chỉ này còn hiệu lực 2 năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến ngày xét tuyển. 

  

IELTS (*)

Cambridge English

TOEFL

(ETS cấp)

TOEIC 4 kỹ năng

(ETS cấp)

VNU-EPT (**)

 

 

 

(Nghe, đọc)

(Nói, viết)

 

5.5 - 60

FCE (90-100)

iBT 60 - 78

551 - 670

241 - 270

VNU-EPT 9

251 - 275

 

    (*): do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP-Úc cấp

 

    (**): do Trung tâm Khảo thí tiếng Anh ĐHQG-HCM cấp (Xem lịch thi đính kèm)

 e. Có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ khác tiếng Anh đạt chuẩn trình độ dưới đây và các chứng chỉ này còn hiệu lực 2 năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến ngày xét tuyển:
 - Tiếng Pháp: Chứng chỉ DELF A4, DELF B1, TCF niveau 2; 

 - Tiếng Nga: Chứng chỉ TRKI  cấp độ 3

 - Tiếng Đức: Chứng chỉ ZD cấp độ 3 

 - Tiếng Trung: Chứng chỉ HSK cấp độ 5 

 - Tiếng Nhật: Chứng chỉ JLPT N3 

 - Nếu chưa có các chứng chỉ ngoại ngữ khác tiếng Anh nêu trên, người dự tuyển phải phải đăng ký dự thi môn ngoại ngữ tại Trường ĐH KH XH&NV trước ngày 29/3/2014 

    Người dự tuyển đã đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ qui định tại mục 2.1 thì không xét chuẩn ngoại ngữ khi tốt nghiệp. 

2.2. Kỳ thi tuyển sinh năm 2014- đợt 1, ĐHQG-HCM cho phép thí sinh sử dụng chứng chỉ TOEFL ITP tối thiểu 500 điểm; chứng chỉ TOEIC 2 kỹ năng (nghe, đọc) tối thiểu 600 điểm hoặc có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học tại các CSĐT thuộc ĐHQG-HCM và còn hiệu lực 2 năm kể từ ngày thi môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ (từ năm 2012). Trường hợp này thí sinh phải đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 2.1 trước khi tốt nghiệp 

3. DANH MỤC CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: (đính kèm

4. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI VÀ LỆ PHÍ: 

4.1. Phát và nhận hồ sơ dự tuyển: 

- Người dự tuyển liên hệ đăng ký hồ sơ tại phòng Đào tạo SĐH trường ĐH Khoa học Tự Nhiên từ ngày 10/2/2014 đến 16g ngày 28/3/2014

- Nộp hồ sơ thi tuyển từ ngày 10/3/2014  đến 16g ngày 28/3/2014 Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.

* Đối với người dự tuyển sẽ tốt nghiệp đại học/ thạc sĩ vào tháng 4/2014, hạn cuối nộp hồ sơ đến 16g ngày 16/4/2014 và được nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho bản sao bằng TNĐH/Thạc sĩ, Tuy nhiên phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ bằng TNĐH/ bằng thạc sĩ trước ngày 27/6/2014, sau thời hạn này các thí sinh chưa nộp bổ sung bản sao bằng TNĐH sẽ bị hủy kết quả thi tuyển. 

* Thí sinh chưa có văn bằng/ Chứng chỉ ngoại ngữ trong thời gian nộp hồ sơ xét tuyển thì được phép nộp bổ sung đến trước 16 giờ ngày 13/6/2014. Sau thời hạn này, các trường hợp không nộp bổ sung văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ sẽ bị hủy kết quả phỏng vấn.  

4.2. Lệ phí đăng ký dự tuyển và lệ phí xét tuyển (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi): 

4.2.1. Lê phí đăng ký dự tuyển: 60.000đ/ người dự tuyển 

4.2.2. Lê phí xét tuyển: 200.000đ/ người dự tuyển 

4.3. Ngày phỏng vấn xét tuyển: dự kiến ngày 17/5/2014 - 23/5/2014 

5. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN: 

5.1. Đối với thí sinh đã có bằng thạc sĩ: 

 - Môn Ngoại ngữ: đạt trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 2. 

 - Phỏng vấn xét tuyển: Hội đồng chuyên môn phỏng vấn trực tiếp để đánh giá trình độ chuyên môn, khả năng tự nghiên cứu, học lực ở bậc đại học, thạc sĩ, .... Xét duyệt hướng nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ, .... Điểm đánh giá của Hội đồng chuyên môn phải đạt từ 7.0 trở lên. 

 - Hội đồng xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ phê duyệt danh sách trúng tuyển dựa trên cơ sở xét tuyển và đề nghị của Hội đồng chuyên môn; kết quả môn ngoại ngữ; chỉ tiêu đào tạo năm 2014. 

5.2. Đối với thí sinh chưa có bằng thạc sĩ 

Môn cơ bản và cơ sở: Điểm thi các môn cơ bản; môn cơ sở phải đạt từ 5/10 trở lên. 

Môn Ngoại ngữ: đạt trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 2. 

Phỏng vấn xét tuyển: Hội đồng chuyên môn phỏng vấn trực tiếp để đánh giá trình độ chuyên môn, khả năng tự nghiên cứu, học lực ở bậc đại học, thạc sĩ, .... Xét duyệt hướng nghiên cứu của đề tài luận án tiến sĩ, .... Điểm đánh giá của Hội đồng chuyên môn phải đạt từ 7.0 trở lên. 

Hội đồng xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ phê duyệt danh sách trúng tuyển dựa trên cơ sở xét tuyển và đề nghị của Hội đồng chuyên môn; kết quả môn ngoại ngữ; chỉ tiêu đào tạo năm 2014. 

6. ĐỀ CƯƠNG, TÀI LIỆU VÀ KẾ HOẠCH ÔN TẬP: 

6.1. Ôn tập môn cơ bản, cơ sở:  Xem chi tiết trong thông báo tổ chức lớp ôn tập tuyển sinh cao học năm 2014- đợt 1. 

6.2. Ôn tập đối với môn ngoại ngữ tiếng Anh: 

     Lớp ôn tập: Nhà trường tổ chức lớp hướng dẫn ôn tập cho kỳ thi chứng chỉ VNU-EPT của ĐHQG.HCM (lớp học trong giờ hành chánh). Người dự tuyển xem thông báo sau ngày 24/1/2014 tại trang web www.hcmus.edu.vn . Sách tham khảo: 150.000đ/quyển (mua tại phòng ĐT SĐH)

 7. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC TIẾN SĨ: 

7.1. Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ gồm: (Chưa kể 2 môn Triết và ngoại ngữ) 

Phần 1: Các học phần bổ sung: là học phần gồm các môn học thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ cùng khóa dành cho các đối tượng như sau: (1) Nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ; (2) Nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành học tiến sĩ; (3) Nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng với chuyên ngành học tiến sĩ nhưng tốt nghiệp đã nhiều năm hoặc do cơ sở đào tạo khác cấp

Phần 2: Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan: 

     Học phần này chủ yếu nghiên cứu sinh sẽ tự học và tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn. Học phần này phải đuợc hoàn tất trong 24 tháng đầu đối với  NCS đã có bằng thạc sĩ và trong 46 tháng  đầu đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ . 

     + Học phần ở trình độ tiến sĩ: Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành các học phần ở trình độ tiến sĩ với tổng khối lượng là 8 - 12 tín chỉ, (tương ứng từ 2 - 4 môn học). Là học phần căn bản liên quan đến những kiến thức cốt lõi ở mức độ cao của ngành và chuyên ngành 

     + Các chuyên đề tiến sĩ: Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành các chuyên đề tiến sĩ với tổng khối lượng từ 4 đến 6 tín chỉ (tương ứng với 1 đến 2 môn). Các chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài luận án 

     + Tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án đòi hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết 

Phần 3: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ. 

7.2. Thời gian đào tạo: 

    Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ cùng ngành là 03 năm; đối với người chỉ có bằng đại học cùng ngành là 05 năm. 

    Mọi thông tin chi tiết về xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2014 vui lòng xem trên trang web: http://www.hcmus.edu.vn

 
  

  

                                                   Nơi nhận:

                       - ĐHQG-HCM (để báo cáo)

                       - Ban Giám hiệu (để báo cáo)

                       - Các cơ quan, Trường, Viện, ..

HIỆU TRƯỞNG

 

Trần Linh Thước

 

Tin liên quan
Tuyển sinh sau đại học năm 2016 Ngày đăng: 22/02 /2016
Tuyển sinh sau đại học năm 2014 Ngày đăng: 29/03 /2014
Video