Thứ hai, 21/08 /2017
Thông báo
Về việc đánh giá học phần cao học tại Học viện
Ngày đăng: Ngày 16 tháng 02 năm 2016

Đánh giá học phần cao học tại Học viện.

TB_2015-12-Danh gia ket qua hoc tap.doc

Phòng Sau đại học thông báo việc đánh giá học phần cao học tại Học viện như sau:

Chi tiết trong file đính kèm.

P.SĐH

Video