Thứ hai, 21/08 /2017
Sự kiện
Thông báo về việc tuyển sinh sau đại học 2016
Ngày đăng: Ngày 20 tháng 01 năm 2016

Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2016

2016_151_HV.doc
2016_151_HV.doc
2016_151_HV.doc
2016_151_HV.doc
2016_151_HV.doc

Căn cứ Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học,thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015; Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014; Quyết định chuyển đổi chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sĩ kèm theo Quyết định số 4435/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 10 năm 2012; Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009; Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2016 thành 02 đợt:

- Đợt 01: Tháng 5 năm 2016;

- Đợt 02: Tháng 11 năm 2016 (không tuyển Nghiên cứu sinh).

Các thông tin chi tiết về tuyển sinh như trong file đính kèm.

P.SĐH

Video