Thứ hai, 21/08 /2017
Tin tuyển sinh Cao học
Kết quả đào tạo
Ngày đăng: Ngày 27 tháng 06 năm 2017

Kết quả đào tạo

Phòng Sau đại học
Ngày đăng: Ngày 27 tháng 06 năm 2017

Phòng sau đại học

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2017
Ngày đăng: Ngày 16 tháng 01 năm 2017

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017

Kết quả tuyển sinh cao học 2016
Ngày đăng: Ngày 01 tháng 06 năm 2016

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2015
Ngày đăng: Ngày 15 tháng 09 năm 2015

Học viện Kỹ thuật Quân sự vừa thông báo tuyển sinh sau đại học (đợt 1) năm 2015 đối với các chuyên ngành đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 19/3 đến 20/4/2015.

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2015
Ngày đăng: Ngày 03 tháng 09 năm 2015

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2015

Thông báo về việc nộp hồ sơ tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2014
Ngày đăng: Ngày 01 tháng 04 năm 2014

Phòng Sau đại học Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo về việc nộp hồ sơ tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2014.

Tin tuyển sinh Nghiên cứu sinh
Tuyển sinh sau đại học năm 2016
Ngày đăng: Ngày 22 tháng 02 năm 2016

Thông báo xét tuyển sinh NCS năm 2015
Ngày đăng: Ngày 15 tháng 09 năm 2015

Học viện Kỹ thuật Quân sự vừa thông báo tuyển sinh sau đại học (đợt 1) năm 2015 đối với các chuyên ngành đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 19/3 đến 20/4/2015.

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh trong nước năm 2014
Ngày đăng: Ngày 01 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH TRONG NƯỚC NĂM 2014- ĐỢT 1 (Địa chỉ trang web: www.hcmus.edu.vn/daotao)

Tuyển sinh sau đại học năm 2014
Ngày đăng: Ngày 29 tháng 03 năm 2014

Tuyển sinh sau đại học năm 2014

Video