Thứ hai, 21/08 /2017
Cơ cấu tổ chức
Trưởng phòng
 • Họ và tên: Vũ Quốc Trụ
 • Ngày sinh: 07/03/1963
 • Học hàm:
 • Học vị: PGS.TS
 • Đơn vị: Phòng Sau đại học
 • Số điện thoại: 0983577999
Phó trưởng phòng
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng
 • Ngày sinh: 01/01/1974
 • Học hàm:
 • Học vị: GVC.TS
 • Đơn vị: Phòng Sau đại học
 • Số điện thoại: 0989146397
Trợ lý quản lý đào tạo cao học
 • Họ và tên: Lê Đình Sơn
 • Ngày sinh: 12/11/1977
 • Học hàm:
 • Học vị: GVC.TS
 • Đơn vị: Phòng Sau đại học
 • Số điện thoại: 0983 056 966
Trợ lý Quản lý nghiên cứu sinh
 • Họ và tên: Nguyễn Năng Thắng
 • Ngày sinh: 15/10/1974
 • Học hàm:
 • Học vị: GVC.TS
 • Đơn vị: Phòng Sau đại học
 • Số điện thoại: 0904 324 301
Trợ lý Kế hoạch
 • Họ và tên: Bùi Khắc Thanh
 • Ngày sinh: 21/03/1969
 • Học hàm:
 • Học vị:
 • Đơn vị:
 • Số điện thoại:
Trợ lý Kế hoạch
 • Họ và tên: Lê Trường Sơn
 • Ngày sinh: 20/10/1972
 • Học hàm:
 • Học vị:
 • Đơn vị:
 • Số điện thoại:
Trợ lý Quản lý đào tạo cao học
 • Họ và tên: Vũ Thị Liên
 • Ngày sinh: 06/06/1981
 • Học hàm:
 • Học vị:
 • Đơn vị:
 • Số điện thoại:
Trợ lý Quản lý đào tạo cao học
 • Họ và tên: Phạm Thị Thanh Tú
 • Ngày sinh: 03/03/1977
 • Học hàm:
 • Học vị:
 • Đơn vị:
 • Số điện thoại:
Video