Thứ hai, 21/08 /2017
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Ngày đăng: Ngày 02 tháng 02 năm 2014

1. Chức năng

     Phòng Sau đại học (sau đây gọi tắt là Phòng SĐH) có các chức năng sau:

-    Tư vấn về chiến lược phát triển đào tạo sau đại học (SĐH) của Học viện.

-    Tổ chức triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm phát triển nhanh chóng và bền vững các hoạt động đào tạo sau đại học của Học viện.

-   Quản lý các hoạt động đào tạo sau đại học của Học viện theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và các Quy định của Bộ QP, Học viện về lĩnh vực này đảm bảo chất lượng đào tạo, nhanh chóng hội nhập khu vực và thế giới.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tư vấn về chiến lược phát triển đào tạo sau đại học của Học viện

      Nghiên cứu nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trình độ cao (thạc sĩ, tiến sĩ) của Việt Nam; Nghiên cứu tìm hiểu các mô hình đào tạo sau đại học trên thế giới, lựa chọn các mô hình tiên tiến và phù hợp để có thể áp dụng ở Việt Nam cũng như phát triển hợp tác quốc tế trong đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học ở trình độ cao; Đổi mới mô hình và chương trình đào tạo sau đại học đồng bộ với các chương trình đào tạo khác của Học viện để nhanh chóng hội nhập trình độ khu vực và thế giới.

2.2. Tổ chức triển khai

      Phòng SĐH tổ chức triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm phát triển nhanh chóng và bền vững các hoạt động đào tạo sau đại học của Học viện, cụ thể là:

-     Xây dựng và trình Giám đốc Học viện phê duyệt phương án, kế hoạch phát triển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và bồi dưỡng SĐH cho các chuyên ngành.

-     Soạn thảo và trình Giám đốc Học viện ra quyết định ban hành các Quy định về đào tạo SĐH của Học viện; Xây dựng các quy trình, quy phạm và hướng dẫn thực hiện Quy chế, Quy định về đào tạo SĐH.

-      Phối hợp với các Khoa/Viện xác định chuyên ngành, quy mô đào tạo, đối tượng tuyển sinh, các môn học chuyển đổi, bổ sung kiến thức, môn thi tuyển và xây dựng các chương trình đào tạo (CTĐT) trình các cấp có thẩm quyền xét duyệt.

-      Đề xuất các nhu cầu, điều kiện cần thiết cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu của học viên (HV) cao học và nghiên cứu sinh (NCS) để trình Giám đốc Học viện phê duyệt.

-      Đảm bảo thông tin về đào tạo và bồi dưỡng SĐH của Học viện.

2.3. Quản lý các hoạt động đào tạo sau đại học của Học viện

      Phòng SĐH thực hiện việc quản lý các hoạt động đào tạo sau đại học của Học viện theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Quy định của Bộ QP, Học viện về lĩnh vực này đảm bảo chất lượng đào tạo, cụ thể là:

-     Phối hợp với các bộ phận chức năng của Học viện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Quy định của Bộ QP, của Học viện về đào tạo SĐH.

-     Tổ chức và quản lý công tác tuyển sinh: NCS, HV cao học, học viên bồi dưỡng SĐH; Trình Giám đốc ký duyệt danh sách trúng tuyển cao học và NCS; Làm thủ tục để Giám đốc ra quyết định công nhận tập thể Cán bộ hướng dẫn (CBHD) và đề tài luận án Tiến sĩ của NCS; Làm các thủ tục báo cáo tình hình tuyển sinh và kết quả thi tuyển, xét tuyển với Bộ GD&ĐT.

-      Phối hợp với Khoa/Viện lập kế hoạch giảng dạy, lập thời khóa biểu (TKB); Tổ chức giảng dạy, kiểm tra theo dõi tiến độ và chất lượng đào tạo các lớp SĐH của Học viện.

-      Thực hiện các công việc quản lý học tập các lớp cao học và bồi dưỡng SĐH: Tổ chức đăng ký nhập học, lập danh sách lớp, lập lịch thi học kỳ; Quản lý điểm thi; Quản lý hồ sơ học tập của HV; Kết hợp với Khoa/Viện quản lý chuyên ngành xét tư cách HV được nhận đề tài, được bảo vệ Luận văn thạc sĩ (LVThS); Trình Giám đốc ra quyết định giao đề tài, mời phản biện, thành lập Hội đồng bảo vệ LVThS; Lập hồ sơ Hội đồng bảo vệ LVThS; Cấp bảng điểm tích lũy học kỳ, bảng điểm toàn khóa, chứng nhận hoàn thành khóa học; Trình Giám đốc ra quyết định công nhận tốt nghiệp cao học; Lập hồ sơ cấp bằng Thạc sĩ; Tổ chức cấp phát và quản lý văn bằng Thạc sĩ; Trình Giám đốc xem xét và quyết định các trường hợp bảo lưu kết quả học tập, chuyển cơ sở đào tạo, chuyển khóa học đào tạo, ngừng học, cho thôi học, gia hạn thời gian học tập, tiếp tục học.

-      Thực hiện các công việc quản lý học tập của NCS: Tổ chức đăng ký nhập học, đăng ký phòng thí nghiệm (PTN), đăng ký các môn học theo chương trình đào tạo tiến sĩ và các môn học bổ sung; Trình Giám đốc ra quyết định hội đồng bảo vệ chuyên đề tiến sĩ (CĐTS); Theo dõi kiểm tra tiến độ học tập - nghiên cứu của NCS; Trình Giám đốc ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ (LATS) cấp Bộ môn và Hội đồng đánh giá LATS cấp Học viện; Thực hiện các thủ tục tổ chức họp Hội đồng đánh giá LATS cấp Bộ môn và Hội đồng đánh giá LATS cấp Học viện; Trình Giám đốc xem xét quyết định việc chuyển cơ sở đào tạo, điều chỉnh, thay đổi tên đề tài LATS, bổ sung hoặc thay đổi CBHD, gia hạn học tập, bảo vệ LATS sau khi hết thời hạn đào tạo, trả NCS về cơ quan hoặc địa phương. Lập hồ sơ cấp bằng Tiến sĩ; Tổ chức cấp phát và quản lý văn bằng Tiến sĩ.

Video