Thứ hai, 24/07 /2017
Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ
Ngày đăng: Ngày 29 tháng 03 năm 2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 ban hành Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ.

Video